Rekisteri- ja tietosuojaseloste


1. Rekisterinpitäjä
Tmi Psykologipalvelut Virpi Lyyra
Y-tunnus 2284880-3
Arvinkatu 1 A 6 20100 Turku
+358400 845 836
virpi.lyyra@saunalahti.fi

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö
Virpi Lyyra
Arvinkatu 1 A 6 20100 Turku
+358400 845 836
virpi.lyyra@saunalahti.fi

3. Rekisterin nimi
Tmi Psykologipalvelut Virpi Lyyra psykoterapia-asiakkaiden potilasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain (559/1994) 16 pykälän mukaan terveydenhuollon ammattihenkilöllä on velvollisuus laatia ja säilyttää potilasasiakirjat sekä pitää salassa niihin liittyvät tiedot.
Potilasasiakirjojen tarkoituksena on palvella hoidon suunnittelua, toteutusta ja hoidon jatkuvuutta. Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992) mukaan terveydenhuollon ammattihenkilön on merkittävä potilasasiakirjoihin potilaan hoidon järjestämisen, suunnittelun, toteutumisen ja seurannan turvaamiseksi tarpeelliset tiedot.
Potilasrekisterin potilasasiakirjat muodostavat henkilötietolaissa (523/1999) määritellyn henkilörekisterin. Rekisterin ylläpidossa noudatetaan siihen liittyviä säännöksiä.

5. Rekisterin tietosisältö
Potilasasiakirjoihin merkitään potilaan hoidon järjestämisen, suunnittelun, toteutumisen ja seurannan turvaamiseksi tarpeelliset tiedot (Potilaan asemasta ja oikeuksista annettu laki 785/1992). Potilaan yksilöintitietoina rekisteriin merkitään potilaan nimi, henkilötunnus, kotikunta ja yhteystiedot. Alaikäisen potilaan osalta merkitään myös huoltajien tai muun laillisen edustajan nimi ja yhteystiedot. (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 298/2009)

6. Tietojen luovutukset ja siirrot
Potilasasiakirjoihin sisältyvät tiedot ovat salassa pidettäviä, eikä niitä luovuteta sivullisille. Salassapitovelvollisuus säilyy myös psykoterapian päättymisen jälkeen. Potilaiden tietoja ei yhdistetä muihin rekistereihin. (Henkilötietolaki 523/1999 pykälät 11 ja 12, Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992 pykälä 13).
Kelan kuntoutuspsykoterapiassa ja Kelan vaativassa lääkinnällisessä kuntouksessa terapiasta laaditaan palaute noin kerran vuodessa. VSSHP:n psykoterapioista laaditaan vastaavat
palautteet sairaanhoitopiirin ohjeistuksen mukaisesti.
Lastensuojelulaki 417/2007 pykälä 25 velvoittaa terveydenhuollon ammattihenkilön ilmoittamaan salassapitosäännösten estämättä lapsen olosuhteista, jotka mahdollisesti edellyttävät lastensuojelutarpeen selvittämistä.
Potilastietoja voidaan luovuttaa myös terveydenhuollon valtakunnallista rekisteriä ylläpitäville viranomaisille tutkimus-, suunnittelu-, ja tilastointitarkoituksia varten (Laki terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä 556/1989 pykälä 3. Tartuntatautilaki 589/1986 23 a pykälä)

7. Tietojen suojaus ja säilytys
Potilastietoja käyttää ainoastaan asiakasta hoitava psykoterapeutti. Henkilötietojen säilytyksessä noudatetaan STM:n asetusta 298/2009. Asiakastiedot ja muut asiakkaan hoitoon liittyvät asiakirjat säilytetään lukitussa tilassa ja tarvittaessa tuhotaan tietoturvallisesti.

8. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa lähettämällä siitä kirjallisen pyynnön rekisterin pitäjälle. Rekisterissä olevalla on myös oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista tai puuteellisen tiedon täydentämistä esittämällä tästä kirjallisen pyynnön rekisterin pitäjälle. Rekisterinpitäjä vastaa pyyntöihin EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.